Get Adobe Flash player
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
There are no translations available.

Optické a metalické siete


 • zemné práce všetkého druhu (ručný a strojný výkop) v mestskej zástavbe i vo voľnom teréne s možnosťou mikrotunelovania komunikácií aj s riadeným pretlakom
 • výstavba komplexných optických sietí FTTx vrátane GPON ukončenia
 • výstavba nadzemných vedení
 • pokládka a montáž metalických a optických káblov
 • výstavba prístupových sietí až k účastníkovi
 • servis a výstavba MagioSat a Skylink
 • výstavba slaboprúdových rozvodov do 1000 V
 • pokládka a zaťahovanie ochranných rúr a multirúr pre optické káble
 • výstavba vnútorných rozvodov na báze metalickej – štruktúrovanej kabeláže a optickej sieti
 • zafukovanie a zaťahovanie optických káblov, minikáblov a mikrotrubičiek do ochranných rúr
 • opravy, rekonštrukcie a meranie káblov
 • mapovacie a geodetické práce
 • vykonávanie zákaziek na „kľúč“
 
There are no translations available.

Školenia


Spoločnosť HiTeS Slovakia organizuje a poriada 
 • školenia, kurzy a semináre v oblasti telekomunikácií a informačných technológií,
 • všeobecné vzdelávacie kurzy a semináre,
 • školenia pre inštalačný a testovací personál,
pre údržbu a prevádzku telekomunikačných zariadení a a informačných technológií.

Vzdelávacie programy a semináre sú čo najlepšie prispôsobené požiadavkám TELCO a IT špecialistov. Cieľom programov a seminárov je vytvoriť a udržiavať vysokú úroveň technických vedomostí požadovanú pre optimálnu integráciu jednotlivých produktov v komplexných riešeniach.

Cieľom vzdelávacích kurzov je získať vedomosti a zručnosti v oblasti moderných sieťových a informačno-komunikačných technológií, najmä v oblasti sietí založených na IP, v oblasti konvergovaných technológií a next generation network – siete budúcich generácií, v oblasti výmeny technológií a riešení mobilných sietí.

Školenia vedú kvalifikovaní odborníci a školitelia, ktorých skúsenosti vychádzajú z reálnej praxe v telekomunikačnom sektore a v praktickej aplikácií informačných technológií.
 
There are no translations available.

Popredajné služby


 • Záručný a pozáručný servis
  - Helpdesk
  - Hotline
  - Systémová podpora
  - Oprava hardvéru prípadne jeho výmena
  - Profilaktika a pravidelná údržba
 • On call support
Spoločnosť HiTeS Slovakia s.r.o. ponúka školenia, kurzy a semináre v oblasti telekomunikácie a IT, všeobecné vzdelávacie kurzy a semináre, školenia pre inštalačný a testovací personál, školenia pre údržbu a prevádzku telekomunikačných a IT zariadení
 
There are no translations available.

Konvergencia TDM do IP


V dnešnej modernej a dynamickej dobe neustále dochádza k búraniu bariér v spôsobe komunikácie. Klasickú telefóniu nahrádzajú najmodernejšie komunikačné technologie a riešenia na platfome IP. Tieto prináśajú neobmedzený širokopásmový internet, vysoké prenosové rýchlosti, vysoký objem prenášaných dát, a tým aj kvalitu obrazu, a ďalšie výzvy v aplikáciách.

To je aj výzva pre nás poskytovať sluźby v tomtom procese

migrácia tradičnej TDM siete do IP a broadbandizácie telekomunikačných sietí.

 
There are no translations available.

Swap technológie


Prípravné práce

 • Adaptácia súvisiacich prvkoch siete na zabezpečenie spolupráce s novým zariadením:
  - oceľové konštrukcie
  - stavebné činnosti
  - adaptácia elektroinštalácie
  - preprava novej technológie

Swap

 • Inštalácia novej technológie
 • Test novej technológie
 • Prepnutie novej technológie
 • Minimalizácie doby výpadku prevádzky
 • Meranie a test novej technológie
 • Vystavenie meracích a testovacích protokolov
 • Odovzdanie stavby

Záverečné činnosti

 • Preprava starej technológie
 • Odovzdanie stavby
 
There are no translations available.

Výstavba


Inštalácia

Doprava technologických zariadení na miesto inštalácie
 • Fyzická inštalácia zariadení na mieste inštalácii
 • Inštalácia a ukončenie silových, dátových/signálnych a optických káblov
 • Overenie správnosti zapojenia kabeláže
 • Vizuálna kontrola správnosti a kompletnosti inštalácie
 • Revízna správa silových obvodov

Konfigurácia a testovanie

 • Prevzatie zariadenia a kontrola správnosti jeho fyzickej inštalácie
 • Inštalácia požadovanej softvérovej verzie zariadenia
 • Konfigurácia parametrov
 • Vclenenie zariadenia pod sietový manažment
 • Overenie funkcionalít zariadenia
 • Odstránenie nájdených chýb
 • Vykonanie požadovaných meraní
 • Vypracovanie meracích protokolov
 • Odovzdanie zariadenia konecnému užívatelovi

Integrácia

 • Nastavenie parametrov zariadenia podla technického návrhu
 • Adaptácia súvisiacich prvkoch siete na zabezpecenie spolupráce s novým zariadením
 • Komplexné overenie správnej funkcnosti celej siete
 
There are no translations available.

Akvizičná a inžinierska činnosť


 • Na základe zadania klienta vytipujeme viacero vhodných kandidátov - parciel resp. objektov pre umiestnenie základňových staníc,rádioreléového bodu, telekomunikačného uzla, alebo prístupového bodu.
 • Pre klienta vypracujeme akvizičnú správu s vyjadreniami vlastníkov, výpisy z listov vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy a
  fotodokumentáciu objektu
 • Na vybranú parcelu alebo objekt následne pre klienta uzavrieme nájomnú, prípadne kúpno-predajnú zmluvu s majiteľom
 • Získame potrebné vyjadrenia dotknutých strán a potrebné povolenia v zmysle stavebného zákona
 
There are no translations available.

Projektová dokumentácia


pre komplexné riešenia v oblasti informačno-komunikačných technológií a sieťových riešení.

Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, vrátane:
 • Situačné plány rozmiestnenia stojanov a technológií
 • Umiestnenie technológie a pod modulov v stojanoch
 • Konfigurácia jednotlivých dosiek plošných spojov
 • Sieťové plány
 • Nákresy jednotlivých rozvodov (MDF, DDF, ODF)
 • Káblovacie plány
 • Dokumentácia konečného vyhotovenia
 • A ďalšie špecifické požiadavky

v prevedení ako predprojektová dokumentácia, projektová dokumentácia a porealizačná dokumentácia.
 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou